natječaj

Javni poziv za neprofitne medije


prijava: 17.07.2014.
organizator: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima. Razdoblje korištenja sredstava započinje 1. listopada 2014., a završava 30. rujna 2015. godine. Rok za prijavu u prvi krug je 17. srpnja 2014. godine.

Bespovratna sredstava putem ovog Javnog poziva dodjeljuju se neprofitnim medijima s općim ciljem jačanja njihovog kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja.
Posebni ciljevi Javnog poziva su:
– širenje informativnog opsega (broja tema) i relevantnosti sadržaja (pozadine informacija) postojećih neprofitnih medija;
– osnivanje novih neprofitnih medija;
– profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u neprofitnim medijima.

Sredstva planirana na poziciji 'A 781 008 – neprofitni mediji' proračuna Ministarstva kulture za 2014. godinu u iznosu od 2.970.000 kuna godišnje raspodijelit će se prema sljedećem planu:
1) pet financijskih podrški u iznosu od 250 tisuća kuna godišnje;
2) šest financijskih podrški u visini od 170 tisuća kuna godišnje;
3) sedam financijskih podrški u visini od 70 tisuća kuna godišnje;
4) tri financijske podrške u visini od 70 tisuća kuna godišnje za nove medijske projekte.

Prijaviti se mogu neprofitni proizvođači medijskog sadržaja koji se distribuira putem različitih tehnoloških platformi – tiska, radija, televizije, interneta. Neprofitni proizvođači medijskog sadržaja odnosno neprofitni mediji mogu biti pravne osobe, posvećene zadovoljavanju informativnih, obrazovnih, znanstvenih, umjetničkih, kulturnih i drugih komunikacijskih potreba javnosti, registrirane kao udruge, ustanove, neprofitne zadruge, vijeća nacionalnih manjina i druge organizacije upisane kao neprofitni mediji u odgovarajuću knjigu Agencije za elektroničke medije ili Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija.

Neprofitni mediji ne mogu stjecati financijsku dobit za svoje članove, osnivače ili treće osobe, nego eventualni višak prihoda u odnosu na rashode mogu koristiti samo za unapređenje i razvoj vlastitog rada na području javne komunikacije. Prijaviti se mogu neprofitni proizvođači medijskog sadržaja koji uredno ispunjavaju svoje ugovorne obaveze u provedbi drugih javnih potpora, kao i obaveze prema javnim davanjima. Pravne osobe upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija trebaju voditi svoje računovodstvo prema propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Prijava na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima i ocjenjivanje prijava provode se u dva kruga. U prvom krugu neprofitni mediji prijavljuju svoju uredničku koncepciju, a oni koji budu odabrani u drugi krug bit će pozvani da prilože dodatnu dokumentaciju.
Za prvi krug Javnog poziva potrebno je dostaviti sljedeće obrasce:
1) PP1 – ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Opće prijavnice koji sadrži osnovne podatke o prijavitelju;
2) PP2 – Uredničku koncepciju.

Podnositelji najbolje ocijenjenih prijava zatim će biti pozvani da dostave dopunsku dokumentaciju potrebnu za ocjenjivanje: sadržaj medija, razradu uredničke koncepcije u Plan rada i detaljni financijski plan korištenja bespovratnih sredstava.
Za drugi krug Javnog poziva potrebno je dostaviti:
3) PP3 – Obrazac proračuna;
4) uzorak sadržaja medija
– do 3 izdanja (broja) tiskanog medija, prema vlastitom izboru, svaki u 8 istih primjeraka
– URL adresu internetskog medija
– do 5 sati radijskog odnosno televizijskog programa
5) PP4 – razradu Uredničke koncepcije u Plan rada;
7) presliku izvatka iz odgovarajućeg registra, ne starijeg od 3 mjeseca (npr. izvatka iz Registra udruga);
8) potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi po osnovi javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana objave javnog poziva;
9) za obveznike jednostavnog knjigovodstva, sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija, presliku odluke o nesastavljanju financijskoga izvješća koju je usvojilo upravljačko tijelo podnositelja te presliku Knjige primitaka i izdataka za 2013. godinu;
10) statut medija, u kojem se definiraju odnosi između nakladnika, urednika i novinara te sudjelovanje novinara u izboru glavnog urednika (prema Zakonu o medijima, članak 26., Narodne novine 59/04, 84/11).

Obavezne obrasce za prijavu u prvi krug Javnog poziva treba poslati u elektroničkom i papirnatom obliku:
– elektroničkom poštom na e-mail adresu neprofitni@min-kulture.hr
– u papirnatom obliku (u jednom primjerku) na adresu:
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10 000 Zagreb
s naznakom 'Javni poziv za neprofitne medije'

Više

(I.P., 26.06.2014)