natječaj

Natječaj za ravnatelja Pogona


prijava: 27.01.2013.
organizator: Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade

Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade raspisuje natječaj za imenovanje ravnatelja javne ustanove Pogon - zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade. Prijave su otvorene do 27. siječnja 2013.

Za ravnatelja javne ustanove Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- VSS društvenih ili humanističkih znanosti;
- tri godine radnog iskustva u djelatnosti kulture;
- stručne, radne i organizacijske sposobnosti;
- znanje jednog svjetskog jezika.

Iznimno, za ravnatelja može se imenovati osoba koja nema VSS, ako se radi o istaknutom i priznatom stručnjaku na području kulture s najmanje deset godina radnog staža.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine i ista osoba može biti ponovno imenovana na tu dužnost. Uz prijavu potrebo je priložiti sljedeće:
- dokaz o stručnoj spremi – diploma (original ili ovjerena preslika);
- preslika radne knjižice;
- dokaz o hrvatskom državljanstvu – Domovnica (original ili ovjerena preslika);
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
- životopis s opisom dosadašnjeg rada;
- prijedlog programa rada.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Prijave se predaju isključivo preporučenom poštom na adresu:
Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade
Kneza Mislava 11
10000 Zagreb
s naznakom 'Za javni natječaj – ne otvarati'

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

(I.P., 14.01.2013)