natječaj

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi


prijava: 01.09.2012.
organizator: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu. Rok za podnošenje prijava je 1. rujna 2012. godine.

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnikom o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se godišnji i trogodišnji programi i projekti:

- redovne djelatnosti ustanova kojima je osnivač RH i strukovnih udruga u kulturi;
- glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti;
- kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog, folklornog);
- dramske umjetnosti, suvremenog plesa i pokreta i kazališnog amaterizma;
- zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
- književnih manifestacija, časopisa i elektroničkih publikacija;
- knjižnične djelatnosti;
- muzejsko-galerijske djelatnosti;
- likovne umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;
- nove medijske kulture;
- zaštite i očuvanja kulturnih dobara;
- arhivske djelatnosti;
- međunarodne kulturne suradnje;
- informatizacije ustanova kulture;
- investicijske potpore;
- digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;
- zaštite i očuvanja arheoloških dobara.

U okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu, raspisat će se posebni natječaji za potporu i otkup vrijednih knjiga, poticanje književnog stvaralaštva, dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva, potpore za programe promocije knjige i čitanja, potpore za organizaciju nacionalnih nastupa na inozemnim sajmovima knjiga, za 'Poduzetništvo u kulturi' (u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta) te za poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva. Za programe razvojnih istraživanja, evaluacija i edukacija na području kulture i medija raspisat će se zaseban natječaj.

Prijava programa zaštite i očuvanja kulturnog dobra može se odnositi na: prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.), izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat i sl.) i izvođenje radova.

Uz prijavu programa zaštite i očuvanja na nepokretnom kulturnom dobru obvezno se  ispunjava priloženi obrazac 'Troškovnik zaštitnih radova na nepokretnim kulturnim dobrima' te dostavlja dokaz o vlasništvu na nepokretnom kulturnom dobru (izvadak iz zemljišne knjige), a za radove na pokretnom kulturnom dobru obrazac 'Troškovnik konzervatorsko-restauratorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima'.

Programe nabave knjižne i neknjižne građe za popunu fondova u narodnim knjižnicama, prethodno dogovorene sa županijskim matičnim službama i osnivačima knjižnica, predlagatelj prijavljuje pojedinačno.

Uz prijavu programa digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti obavezno se popunjava priloženi obrazac 'Plan projekta digitalizacije'.

Uz prijavu programa arheološke baštine za radove na nepokretnim kulturnim dobrima obvezno se popunjava priloženi obrazac 'Troškovnik arheoloških istraživanja', a za radove na pokretnim kulturnim dobrima obrazac 'Radovi na pokretnoj arheološkoj baštini'.

Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje, prijedlozi programa (na prijavnici 13.) prijavljuju se u dva roka: od 1. srpnja do 1. rujna 2012. godine ili od 1. veljače do 15. ožujka 2013. godine. Prijave koje se ne dostave u navedenim rokovima iznimno će se razmatrati samo ako je priložen dokaz o nemogućnosti prijave u jednom od naznačenih rokova.

Javne ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska koje prijavljuju programe/projekte javnih potreba u kulturi dužne su u prilozima dostaviti strateški plan ustanove.

Za prijavu trogodišnjih programa/projekata javnih potreba u kulturi svi zainteresirani,  bez obzira na status, dužni su u prilozima dostaviti strateški plan.

Umjetničke organizacije i udruge koje prijavljuju programe/projekte javnih potreba u kulturi dužne su u prilozima dostaviti izlistaj iz Registra neprofitnih organizacija.

Prijave se podnose on-line na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica i za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na internetskim stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice. Prijavnice popunjene on-line predlagatelji trebaju dostaviti i u tiskanom obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, osim prijava za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara,  zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara te zaštite i očuvanja arheoloških dobara koje se dostavljaju na adresu nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u elektroničkom i tiskanom obliku u skladu s navedenim rokom, prijavnice koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene na računalu, kojima nedostaje neki od priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu.

(I.P., 06.07.2012)