Kinematografija


Izvori i metode prikupljanja podataka, obuhvat i usporedivost, definicije i pojašnjenja

U 2011. radilo je 78 kinematografa, što je za šest kinematografa više nego u 2010. Od ukupnog broja stalnih kinematografa, 56 ih ima
1 dvoranu/ekran, sedam ima 5 ― 7 dvorana/ekrana, a pet ima 8 ili više dvorana/ekrana. Bila su četiri samostalna kinematografa, a u sastavu drugih poslovnih subjekata bila su 74 kinematografa, i to: 21 u sastavu poduzeća za prikazivanje filmova, 40 u sastavu kulturno-obrazovnih ustanova (domova kulture, pučkih i otvorenih učilišta i slično), a 13 u sastavu drugih ustanova/poduzeća. Od ukupnog broja kinematografa, 40% prikazuje filmove cijele godine, a 12% dva mjeseca i manje.
  In 2011, there were 78 cinemas operating, which means there were six cinemas more than in 2010. Out of the total number of permanent cinemas, 56 were equipped with 1 screen, seven of them with 5 ― 7 screens and five of them with 8 or more screens. There were four autonomous cinemas and 74 cinemas that were parts of other business entities, as follows: 21 of them operated as parts of film showing companies, 40 as parts of cultural-educational institutions (homes of culture, public and open universities etc.) and 13 as parts of other institutions/companies. Out of the total number of cinemas, 40% had screenings during the whole year and 12% for two months or less.
     
U odnosu na 2010. broj predstava bio je veći za 40%, a bilo je za 6% više gledatelja. Udio predstava domaćeg filma bio je 4%.   As compared to 2010, the number of screenings increased by 40% and attendance by 6%. The share of domestic film screenings was 4%.
     
Od ukupno 277 kinoprojektora, 38% ih je proizvedeno prije 1991., dok ih je 57% proizvedeno 2001. i poslije.   Out of the total of 277 cinema projectors, 38% were produced before 1991, while 57% were produced 2001 and afterwards.
 
Kinematografi (1999.- 2011.)

Godina Kinematografi Predstave Gledatelji u tis.
1999 141 40 197 2 295
2000 142 47 916 2 743
2001 147 48 981 2 935
2002 146 48 956 2 766
2003 142 40 429 2 343
2004 147 57 322 2 979
2005 123 53 501 2 174
2006 103 54 205 2 669
2007 123 56 646 2 483
2008 123 83 677 3 283
2009 117 89 679 3 524
2010 118 92 527 3 355
2011 156 129 145 3 558

Proizvodnja filmova (1999.- 2011.)

Godina Poduzeća za proizvodnju filmova ukupno Proizvedeni dugometražni filmovi Televizijska proizvodnja filmova Proizvedeni dugometražni filmovi
1999 3 6 211 72
2000 2 - 169 29
2001 2 1 168 21
2002 2 2 92 16
2003 2 3 74 15
2004 2 1 90 4
2005 2 2 94 3
2006 3 2 76 9
2007 3 5 89 8
2008 2 2 112 11
2009 3 1 78 6
2010 3 1 78 6
2011 2 - 8 9

Audiovizualna (video) djela u prometu (1999.-2011.)

Godina Ukupno * Zemlja podrijetla filma-Hrvatska Zemlja podrijetla filma- SAD Zemlja podrijetla-Ostale
1999 1 222 267 788 167
2000 1 605 302 1 070 233
2001 1 585 302 984 299
2002 1 814 344 1 148 322
2003 2 570 380 1 731 396
2004 2 477 350 1 720 407
2005 3 072 377 2 084 611
2006 2 841 80 2 188 573
2007 2 047 79 1 381 587
2008 2 676 129 1 722 825
2009 2 116 192 1 446 478
2010 2 970 465 1 761 744
2011 4 064 505 2 489 1 070
* Podaci se odnose na sva djela koja su bila u prometu bez obzira na to kada su otkupljena prava na komercijalnu eksploataciju

Statističko istraživanje kinematografije Državnog zavoda za statistiku RH

Periodika: godišnja
Odgovorne osobe: Marija Avilov i Neda Malešević

- Godišnji izvještaj kinematografa za 2012. : KINO-1
- Godišnji izvještaj o proizvodnji dugometražnih i kratkometražnih filmova za _____ godinu: KINO-2
- Poimenični popis proizvedenih dugometražnih i kratkometražnih domaćih filmova u _____ godini: KINO-2b
- Poimenični popis proizvedenih dugometražnih i kratkometražnih filmova u koprodukciji
sa stranim producentima u _____ godini: KINO-2c

- Godišnji izvještaj o uvozu i izvozu filmova u _____ godini: KINO-4
- Godišnji izvještaj o prometu dugometražnih filmova u _____ godini: KINO-5
- Godišnji izvještaj o audiovizualnim djelima u 2011 .: NKL-5/1
- Statistički list za audiovizualno djelo u komercijalnoj eksploataciji: NKL-5/1A
- Poimenični popis audiovizualnih djela u prometu u 2011. : NKL-5/P
- Godišnji izvještaj o zvučnim snimkama u 2011. : NKL-5/2
- Statistički list za zvučne snimke izdane od 1. siječnja do 31. prosinca 2011.: NKL-5/2A

- Kinematografi 2007. - 2011. - osnovni pokazatelji
Kinematografi 2003. - 2007. - osnovni pokazatelji
Kinematografi 2000. - 2004. - osnovni pokazatelji
- Kinematografi od 1999. do 2003. (graf)- osnovni pokazatelji

- Proizvodnja filmova 2007. - 2011. -osnovni pokazatelji
- Proizvodnja filmova 2003. - 2007. -osnovni pokazatelji
- Proizvodnja filmova 2000. - 2004. -osnovni pokazatelji

- Audiovizualna (video) djela u prometu 2007. - 2011. - osnovni pokazatelji
- Audiovizualna (video) djela u prometu 2000. - 2004. - osnovni pokazatelji
- Audiovizualna (video) djela u prometu 2000. - 2004. - osnovni pokazatelji

- Kinematografija u 2011. - razrađeni pokazatelji
- Kinematografija u 2010. - razrađeni pokazatelji
- Kinematografija u 2009. - razrađeni pokazatelji
- Kinematografija u 2008. - razrađeni pokazatelji
- Kinematografija u 2007. - razrađeni pokazatelji
- Kinematografija u 2006. - razrađeni pokazatelji
- Kinematografija u 2005. - razrađeni pokazatelji
- Kinematografija u 2004. - razrađeni pokazatelji
- Kinematografija u 2003. - razrađeni pokazatelji
 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci su rezultat obrade godišnjih izvještaja koje ispunjavaju kinematografi na Godišnjem izvještaju kinematografa (obrazac KINO-1), ustanove/poduzeća za proizvodnju filmova na Godišnjem izvještaju o proizvodnji filmova (obrazac KINO-2), poslovni subjekti za promet filmova na Godišnjem izvještaju o prometu dugometražnih filmova (obrazac KINO-5) i izdavači videodjela na Godišnjem izvještaju o audiovizualnim djelima (obrazac NKL-5/1). Podaci o proizvodnji TV filmova prikupljaju se na Godišnjem izvještaju televizije (obrazac TV-1).

 

Data are the result of the processing of annual reports filled in by cinemas on the KINO-1 form, the Annual Report on Cinemas, then by film production institutions/companies on the KINO-2 form, the Annual Report on Film Production, by business entities engaged in the distribution of films on the KINO-5 form, the Annual Report on the Distribution of Feature Films and publishers of video works on the NKL-5/1 form, the Annual Report on Audiovisual Works. Data on the production of TV films are collected on the Annual Report of TV Institutions (TV-1 form).

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su kinematografi, ustanove/poduzeća za proizvodnju filmova, poslovni subjekti za promet filmova, izdavači videodjela i televizijski centri na području Republike Hrvatske. Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

 

The statistical survey covers cinemas, film production institutions/companies, business entities engaged in turnover/distribution of films, publishers of video works and TV centres on the territory of the Republic of Croatia. Data are comparable to those from previous years.

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Kinematografom se smatra dvorana ili otvoreni prostor opremljen uređajima za javno prikazivanje filmova.

 

Cinema is an auditorium or an open-air space equipped with facilities for public showing of films.

 

 

 

Stalni kinematografi prikazuju filmove u stalnoj dvorani koja je opremljena kinoprojektorom, filmskim platnom i sjedalima.

 

Permanent cinemas show films in a permanent auditorium equipped with a cinema projector, film screen and seats.

 

 

 

Ljetni kinematografi prikazuju filmove na otvorenome stalnom prostoru.

 

Open-air cinemas show films on a permanent open-air space.

 

 

 

Kinematografska predstava jest javno prikazivanje filmskog programa, projekcija cjelovečernjega dugometražnog filma, s dodatkom ili bez njega, koja traje oko 120 minuta.

 

Cinema show is a public screening of a film programme, a projection of a feature film, with or without an addition, lasting for approximately 120 minutes.

 

 

 

Poduzeća za proizvodnju filmova i televizijski centri proizvode dugometražne i kratkometražne filmove samostalno ili u koprodukciji.

 

Film production companies and TV centres produce feature and short films independently or in co-production.

 

 

 

Audiovizualna djela (filmovi i videofilmovi) jesu kinematografska i slična djela koja se u svom stvaranju koriste postupkom analognim kinematografiji, bez obzira na tehniku snimanja i sadržaj.

 

Audio-visual works (films and video films) are cinematographic or similar works that are filmed by using a method corresponding to cinematography, irrespective of the filming technique and contents.

 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem 31. prosinca 2011.

 

Data by counties are presented according to the Act on the Territories of Counties, Towns and Municipalities in the Republic of Croatia (NN, No. 86/06) with the situation as on 31 December 2011.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

mm
NN
SAD

milimetar
Narodne novine
Sjedinjene Američke Države

 

etc.

mm
NN
USA

and so on (from Latin: et cetera)

millimetre
Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia
United States of America

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-   no occurrence

(K.R., 12.03.2013)


   Ispiši stranicu

http://www.forum.tm/vijesti/cekate-animator-kulture-koji-je-odgojio-generacije-teslasa-i-koncarevaca-i-jos-uspjesnoOčito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpuf
Očito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpuf
Očito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpuf
Očito je prioritet betonizacija, umjesto humanizacije prostora - See more at: http://www.forum.tm/vijesti/ocito-je-prioritet-betonizacija-umjesto-humanizacije-prostora-1954#sthash.5VEPunem.dpu