Definicije kulturne statistike DZS


Definicije koje u statističkim istraživanjima kulture koristi Državni zavod za statistiku:

Izdavaštvo obuhvaća izdavanje knjiga i brošura te novina i časopisa. Kod knjiga i brošura obuhvaćaju se prva i ponovljena izdanja te djela izdana u koprodukciji sa stranim izdavačem. Kod novina i časopisa u broj naslova uključene su sve novine i svi časopisi bez obzira na učestalost izlaženja. Nacionalna i sveučilišna knjižnica ne raspolaže potpunim podacima o nakladi. Iz tog razloga ne iskazuju se podaci o nakladi.

Filmska djelatnost i videodjelatnost obuhvaća snimanje, distribuciju filmova i videofilmova te prikazivanje filmova.

Kinematograf je dvorana ili otvoreni prostor opremljen uređajima za javno prikazivanje filmova. Kinematografi rade kao stalni u dvorani, pokretni (putujući) i ljetni. Mogu biti samostalni, u sastavu poduzeća za prikazivanje filmova, u sastavu drugog poduzeća, kulturno-obrazovne ustanove te privatni.

Kapacitet kinematografa je broj raspoloživih sjedala za gledatelje u dvorani kinematografa.

Iskorištenost kapaciteta je ukupan broj gledatelja podijeljen s umnoškom kapaciteta i broja predstava u stalnoj dvorani.

Radijska i televizijska djelatnost obuhvaća ustanove koje preko odašiljača stvaraju i emitiraju program namijenjen javnosti.

Pretplatnici televizora smatraju se i pretplatnicima radioaparata. Prikazani su podaci samo o osobama koje plaćaju pretplatu, a ne o stvarnom broju televizijskih aparata i radioaparata.

Kazališta obuhvaćaju rad profesionalnih, amaterskih i dječjih kazališta.

Profesionalna kazališta jesu kulturno-umjetničke ustanove sa stalnim profesionalnim ansamblom.

Dječja kazališta jesu profesionalna kazališta koja redovito daju predstave za djecu.

Amaterska kazališta jesu kazališta u čijem su ansamblu pretežno amateri.

Profesionalni orkestri/zborovi jesu glazbeni sastavi profesionalnih glazbenika/pjevača

Muzeji jesu ustanove koje sustavno i znanstveno obrađuju, čuvaju i izlažu predmete važne za obrazovanje, znanost i umjetnost.

Umjetničke galerije iskazuju se zajedno s umjetničkim muzejima.

Pučka otvorena učilišta i domovi kulture pružaju usluge u područjima obrazovanja i kulture. Organiziraju razne oblike općeg i stručnog obrazovanja, stručno-tehnološkog usavršavanja i informiranja.

Knjižnica je svaka sređena zbirka knjiga i periodike ili bilo kojeg drugog grafičkog ili audiovizualnog materijala s osobljem koje korisnicima omogućava korištenje tim materijalima kako bi zadovoljili informativne, istraživačke, obrazovne ili rekreativne potrebe.

Arhivi jesu javne ustanove koje čuvaju, stručno obrađuju i daju na korištenje arhivsko gradivo.

Sportske udruge jesu dobrovoljne udruge građana koje se osnivaju radi bavljenja sportom, sudjelovanja na sportskim natjecanjima, sportske rekreacije i obuke te promicanja određene grane sporta. Registrirane su pri Hrvatskim sportskim savezima za određenu sportsku granu.

Šahovske udruge jesu dobrovoljne udruge građana koje su osnovane radi bavljenja šahom, sudjelovanja na šahovskim natjecanjima i promicanja šaha, a registrirane su pri Hrvatskom šahovskom savezu.

Lovačke udruge jesu dobrovoljne udruge građana koje se bave lovom, uzgojem i zaštitom divljači te očuvanjem biološke ravnoteže u prirodnim staništima divljači. Registrirane su pri Hrvatskom lovačkom savezu.

Zoološki vrt je ograđeni prostor u kojem se čuvaju, izlažu javnosti, razmnožavaju i istražuju živi primjerci različitih životinjskih vrsta u znanstvene i odgojne svrhe.

Akvarij je ograđeni prostor u kojem se u vodenom mediju čuvaju, izlažu javnosti, razmnožavaju i istražuju živi primjerci vodene faune u znanstvene i odgojne svrhe.

Botanički vrt je prostor u kojem se uzgajaju biljke (zeljaste, grmolike) i drveće iz različitih dijelova svijeta namijenjene znanstvenoj, odgojnoj svrsi i razgledavanju.

Arboretum je samostalni prostor ili dio botaničkog vrta u kojem se uzgaja drveće i grmlje u znanstvene, ornamentalne i uzgojne svrhe.

Nacionalni park je prostrano, pretežno neizmijenjeno područje iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, a obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekosustava. Nacionalni park ima znanstvenu, kulturnu, odgojno-obrazovnu i rekreativnu namjenu. U nacionalnom parku dopuštene su djelatnosti kojima se ne ugrožava izvornost prirode.

Park prirode je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje s naglašenim estetskim, ekološkim, odgojno-obrazovnim, kulturnopovijesnim i turističko-rekreacijskim vrijednostima. U parku prirode dopuštene su djelatnosti i radnje kojima se ne ugrožavaju njegove bitne značajke i uloge.

Udruga kulturno-umjetničkog amaterizma predstavlja slobodno i organizirano okupljanje građana oko određenih zajedničkih interesa, programa i programskih ciljeva. Njezina funkcija jest kreativno korištenje slobodnog vremena bavljenjem određenim kulturnim djelatnostima (folklor, zborno pjevanje, dramska sekcija i druge sekcije) uz pomoć stručnih voditelja.

Udruge tehničke kulture jesu samostalne udruge (klubovi/društva) u koje se građani dragovoljno i izravno udružuju (učlanjuju) kako bi bez namjere stjecanja prihoda izrazili svoj stvaralački i spoznajni interes; sekcije koje se bave nekim područjem tehničke kulture, a djeluju u sastavu drugih udruga, ustanova ili pravnih osoba; općinski, gradski, županijski i nacionalni strukovni savezi i zajednice udruga tehničke kulture.

Ekvivalent punog radnog vremena (FTE) iskazuje se u čovjek/godinama, a predstavlja vrijeme koje je zaposleni radio kao udio punog radnog vremena.